Slávnostné zahájenie školského roka

2.9.2015 o 9:00 pred budovou školy.
Po slávnostnom zahájení pôjdu žiaci do svojich tried pod vedením triednych učiteľov a budú poučení o školskom poriadku a vnútornom poriadku školy.

Projekt

Na tejto škole sa realizuje projekt „vzdelávaním pedagogických zamestnancov
k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“
projekt
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Pracovný výjazd ministra Eugena Jurzycu na Liptov

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca navštívil 2. júna 2011 školy a školské zariadenia na Liptove.
V Liptovskom Mikuláši navštívil ZŠ Dr. Aurela Stodolu, kde sa zaujímal o vyučovanie v nultom ročníku a špeciálnej triede, ako aj Centrum voľného času pre deti a mládež.

OZNAM

Vážení rodičia!

Na základe vydaného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš č. 1/2011/VZN, zo dňa 10.2.2011, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach s platnosťou od 1. marca 2011,

Vám oznamujeme že

1. - na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD prispieva
zákonný zástupca žiaka mesačne 4,00 € ,

2. - príspevok na stravu, ktorý uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov je za

Nový web spustený

Základná škola Nábrežie Dr. A. Stodolu na novej webovej adrese www.zsaslm.sk .

Counter

  • Návštevníkov: 28,170
  • Počítanie od: 2011-02-06 16:05:25
  • Návštevníci:
  • Dnes: 61
    Tento týždeň: 364
    Tento mesiac: 491
    Tento rok: 17984